Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_CHÁN!

CHÁN!
--- ooo ---

Tự dưng tôi chán tình đến vậy?
Trái tim say, khô máu … bao giờ?
Cả ngày buồn! ngồi ngẫm về Thơ
Lời ma mị, gió mây – tôi sợ!
Ở đâu cũng thành thương, lũy nhớ
Cũng chiếu chăn, lăn lóc – bụi bờ!
Sao vô tình bán rẻ chữ THƠ?
Đời trần tục! Cần gì con chữ?
Tôi không giám gọi Thơ là “nợ”
Lỡ vận vào số kiếp đa đoan
Đành cố đi cho trót đoạn đường
THƠ như TÌNH – quí hơn máu thịt!

PHAN NGỌC HẢI


Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_CHÁN! "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM