Thơ mới nhất:

Menu

Không phải Thơ_CHỦ TỈNH VỀ LÀNG!


CHỦ TỈNH VỀ LÀNG

Hôm qua chủ Tỉnh về làng
Cửa nhà rực rỡ, họ hàng tiếp nghênh!
Xã, Huyện cho lính tuần canh
Đầu thôn cuối ấp, xung quanh Miếu, Đình!

Quan về xe biển số xanh
Sao Quan không chịu vi hành xuống dân?!
Huyện nha khao đón tưng bừng
Quan đâu thấy được nỗi buồn ... dân oan !

Quan về xứ sở - của Quan
Lính canh, lính gác hàng hàng ... cớ chi?!
Nhớ xưa, cái thuở hàn vi
“Quan, Dân” chung một đường đi lối về!

Nắm xôi, khúc mía – cùng chia
Thấy anh Tú (*) khổ, bạn bè chung tay.
(Bảy lăm, lịch sử an bài
Lời xưa truyền lại có sai bao giờ?!

“Con vua thì được làm vua…”
Gia đình cán cốt – Tú “tua” về Thành!
Từ Quan Nhà Đất phất lên
Ba mươi năm lẻ. Quan quên … cơ hàn?!)

Hôm qua Quan trở về làng
Tiền hô hậu ủng, họ hàng mừng quan.
Cuối thôn – nước mắt hòa chan
Dân đen cơ khổ, kêu than ... ngậm ngùi!

Quan ơi! Soi sáng đèn trời
Bàn chân tứa máu, mồ hôi muối dầm
Đất dân thì để dân chăm
Cớ chi Huyện, Xã – âm thầm phân tranh?!

Mong Quan quá bước VI HÀNH !!!

PHAN NGỌC HẢI
Quê nhà 10 – 03 – 2012
Sài Gòn 17 – 03 - 2012
(*) Tú tài trước 75.
Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Không phải Thơ_CHỦ TỈNH VỀ LÀNG! "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM