Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_KHÔNG ĐỀ.KHÔNG ĐỀ


Người đi,
Mất hút chân trời.
Cho người ở lại,
Xé đôi mảnh hồn! 
  
Chiều nghiêng,
Nửa nhánh Hoàng hôn,
Nửa sông uốn khúc
Vít cong nỗi buồn!!!


PHAN NGỌC HẢI

Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_KHÔNG ĐỀ. "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM